Koppie …koppie 5

Weppers moandei 21-1
20 januari 2013
Weppers tiisdei 22-1
21 januari 2013

Koppie …koppie sa neame wij ús winterkwis foar de jeugd.
In wike as 8 lang sille wij hjir wat del sette: dat kin foto’s, in filmke of oars wat wêze.
Dan stelle wij in fraach oer dat filmke of dy foto’s.
De antwurden fan al dy fragen moatte jim bewarje oant de 8 wiken foarbij binne. Dan kinne jim alle antwurden yn ien kear ynfolle op in formulier wat op de side komt te stean.

Fraach 5 is in rekkensom oer Ajax- Feyenoord:

Wat komt der út de som:
Rêchnûmer 1ste doelpuntenmakker Ajax + rêchnûmer twadde doelpuntenmakker Ajax + rêchnûmer tredde doelpuntenmakker Ajax rêchnûmer strakskoppemisser Feyenoord readekaart ûntfanger Ajax =