Kontribúsjes Fryske fuotbalferienings

Weppers moandei 25-1
25 januari 2016
Weppers tiisdei 26-1
26 januari 2016

By Omrop Fryslân hawwe sy ûndersyk dien nei de ferskillen yn kontribúsje by fuotbalferienings yn Fryslân. De konklúsje is dat der aardich grutte ferskillen binne.

De senioarenleden fan LAC Frisia binne it meast kwyt. Sy betelje €265,- per jier. By AVV Terschelling binne senioarenleden foar €75,- per jier al klear.

By de jeugd betelje je by Drachtster Boys it meast. Hjir kostet it €208,-per seizoen. Ien fan de oarsaken hjir fan is dat de klup 2 keunstgersfjilden hat en de leden der mei ynstimd hawwe hjir foar €2,50 per moanne mear te beteljen. Dat is €30,- per jier en dat is ferfolgens de hiele jierkontribúsje by Stormvogels/Achlum.

De gemiddelde kontribúsje by de senioaren leit yn Fryslân op €170,- per jier. By de jeugd is dat €108,-.
By SDS is de kontribúsje by de senioaren €140,40 per jier neffens Omrop Fryslân. Hjir mei stiet SDS op it 141e plak. SDS stiet hjirmei krekt wat leger as klups út de buurt, vv Nijland, vv Oosterlittens en Mulier. By vv Tzum kostet it €176,- per jier.  Voetbalclub Contributie Senioren
1 LAC Frisia 1883 265
2 Drachtster Boys 263,4
3 VV Drachten 258,24
4 VV Heerenveen 247
5 SC Joure 246,1
6 FC Wolvega 241
7 ASC ’75 240
8 Leeuwarder Zwaluwen 235
9 CVV Blauw Wit ’34 231
10 MKV ’29 230,4
11 VV ODV 228
12 Broekster Boys 224
13 SC Leovardia 223
14 FVC 222
15 ONS Boso Sneek 222
16 VV ONB 222
17 VV Zwaagwesteinde 222
18 WWS 220
19 ONT 219
20 VV Bakkeveen 216
21 DIO Oosterwolde 215
22 VC Trynwâlden 210
23 VV Buitenpost 210
24 VV Nieuweschoot 210
25 VV Noordbergum 210
26 VV Rijperkerk 210
27 Heerenveense Boys 209,5
28 LSC 1890 208
29 Wispolia 205,2
30 Be Quick Dokkum 204
31 SV Donkerbroek 204
32 Nicator 200
33 UDIROS 200
34 VV Oudehaske 200
35 VV TOP ’63 200
36 VV Bergum 199
37 SV De Griffioen 198,5
38 VV Oerterp 198
39 VVT 198
40 SWZ Boso Sneek 197,5
41 DWP 195,25
42 BCV 195
43 Renado 195
44 VVI 195
45 GAVC 194
46 CVVO 192
47 SC Franeker 192
48 VV Tzummarum 192
49 SC Stiens 190
50 Sport Vereent 190
51 VV Kollum 189,5
52 Olyphia 187,2
53 VV de Wâlden 187
54 Friese Boys 186
55 VV Gorredijk 186
56 VV Jubbega 186
57 Harkemase Boys 185
58 Sparta ’59 184
59 VV Hardegarijp 183
60 SC Kootstertille 180
61 SV Haulerwijk 180
62 SV Oeverzwaluwen 180
63 Voetbalclub Rinsumageest 180
64 VV Rottevalle 180
65 VV VIOD 180
66 VV Wardy 180
67 VV Warga 180
68 LVV Friesland 177
69 VV Tzum 176
70 VV Oldeboorn 175
71 t Fean ’58 174,8
72 Algemene Voetbal Club 174
73 SC Veenwouden 174
74 SV THOR 174
75 VV Akkrum 174
76 VV Makkum 174
77 VV Oostergo 174
78 VV Aengwirden 172,2
79 VV Langezwaag 171,05
80 SC Boornbergum ’80 170
81 ZMVV Zeerobben 170
82 SC Twijzel 168
83 VV Anjum 168
84 VV Dokkum 168
85 VV Drogeham 168
86 SC Berlikum 166
87 TFS 165
88 VV Sint Annaparochie 165
89 WTOC 165
90 VV Ouwe Syl 162,5
91 V en V ’68 162
92 VV Harkema-Opeinde 162
93 VV Irnsum 162
94 VV Minnertsga 160,8
95 SV Houtigehage 160
96 VV Black Boys 160
97 VV Dronrijp 160
98 VV Foarút 160
99 VV Holwerd 160
100 VV Mildam 160
101 SC Bolsward 158,5
102 VV Scharnegoutum ’70 158
103 Sportclub Makkinga 156
104 VV Eastermar 156
105 VV Jistrum 156
106 RKVV Bakhuizen 155
107 SC Lions ’66 155
108 VV Delfstrahuizen 155
109 VV Waterpoort Boys 155
110 VV Blauwhuis 154
111 VV Beetgum 153
112 SV RWF 152
113 DTD 150
114 FC Fochteloo 150
115 Ropta Boys 150
116 SC Terschelling 150
117 VV Blija 150
118 VV HJSC 150
119 VV Read Swart 150
120 VV Sleat 150
121 VV Suameer 150
122 VV Trinitas 150
123 VV Woudsend 150
124 IJ.V.C. 148
125 SV Mulier 148
126 VV Blue Boys 148
127 VV Heeg 147,5
128 VV Nijland 147,5
129 SC Amelandia 147,25
130 VV Balk 145,8
131 FC Harlingen 145
132 VV Oosterstreek 145
133 VV Workum 145
134 VV Oosterlittens 144,8
135 VV EBC 144
136 VV Lemmer 144
137 VV De Sweach 143,5
138 Sint Jacob 143,4
139 VV De Blesse 143
140 VV Langweer 142,5
141 VV SDS 140,4
142 FFS 140
143 SC Flamingo 140
144 Stânfries 140
145 VV de Lauwers 140
146 VV Geel Wit 140
147 VV Marrum 140
148 VV Oudega 140
149 VV Tijnje 137,5
150 VV N.O.K. 135
151 FC Birdaard 132
152 VV Waskemeer 132
153 Wykels Hallum 130,25
154 VV Surhuisterveen 130
155 VV Ternaard 130
156 SSS ’68 127,5
157 VV Oldeholtpade 126,9
158 GSVV 126
159 VV QVC 125
160 VWC 120
161 VV Arum 110
162 VV CVO 110
163 SV de Wâlde 105
164 SV Hielpen 105
165 VV De Monnik 101,5
166 VV Zandhuizen 100
167 Stormvogels 64 90
168 VV Gersloot 80
169 AVV 75


Sjoch hjir foar it hiele artikel.
Daliks mear!