Klaas Okkema slûpt topskoorderslist binnen

Programma dizze wike
23 september 2003
Beste Willem,
24 september 2003

Hendrik de Jong is de ferrassende lieder op de list. Wylst de lêste jierren de feteranen foaral boppeoan de list stiene, binne it no foaral oaren.

Klaas Okkema (de feteraan) skoorde ek en dat is lang lyn.

 

1 Hendrik de Jong I 6
2 Harm A.Dijkstra II 3
3 Marco Ottens I 2
4 Pieter Kamstra II 2
5 Gerard Posthumus III 2
6 Peter Kusters III 2
7 Roel Sybesma III en V 2
8 Eddy de Boer IV 2
9 Ype Tiemersma IV 2
10 Floris Hiemstra I 1
11 Harm Stremler I 1
12 Skelte Anema II 1
13 Anco Elgersma III 1
14 Jentsje Jorritsma III 1
15 Frans P. Terpstra IV 1
16 Tsjalling Hoekstra IV 1
17 Aant Hofstra V 1
18 Folkert R. Vellinga V 1
19 Ids Boersma V 1
20 Klaas Okkema V 1
21 Willem Tjalsma V 1