Keunstgers wurdt lein

Weppers tongersdei 21-7
21 juli 2016
Ferslach WK 1-8
1 augustus 2016

Ôfrûne tongersdei is der in begjin makke mei it lizzen fan it keunstgers. Hjir de foto’s mei tank oan Oetze, Dirk-Yde, Pieter Kamstra, Dirk de Jong en Lolke Bouma.

Sa leit it der no by. Moandei gean de mannen wer fierder.