Keunstgêrs foar SDS!

Weppers tongersdei 22-1
22 januari 2015
SDS MD1
22 januari 2015

SDS keunstgerskommisje
De SDS keunstgerskommisje is al inkelde keren byinoar west om plannen te betinken foar it byinoar heljen fan de lêste €60.000,- om de renovaasje fan de boksen, it B-fjild en it keunstgêrs te bekostigjen.

Yn dizze kommisje sitte:
Tjerk van der Pol
Douwe-Dirk Reitsma
Tjitze Bouma
Remco Bervoets
Evert Sybesma
Willem Wijnia

Sy binne ynmiddels al inkelde keren om de tafel west en kinne no hast mei de plannen nei bûten ta komme.

Op snein 1 febrewaris sille sy út de doeken wat der allegear barre sil. De hiele keunstgêrskommisje stiet efter dizze plannen en hooplik jim ek allegear sa ’t wy der mei syn allen foar soargje sille om dy €60.000,- byinoar te harkjen.
Hâld yn elts gefal sneon 30 maaie mar fêst frij!

Wy hâlde jim op ‘e hichte!