Evenementen in november 2022

Weppers snein 8-2
7 februari 2015
Weppers moandei 9-2
9 februari 2015Woansdei komt de keunstgerskommisje wer byinoar om spikers mei koppen te slaan oangeande de keunstgersaksjes.
Wa sitte der eins yn dy keunstgerskommisje en wat binne sy fan doel?
Jim kinne it lêze yn harren
earste nijsbrief.