Jûn parsekonferinsje FC Wommels!

PC-wepperkes
1 augustus 2007
Wepperkes -sneon-
3 augustus 2007

Jûn om 20.00 is der in offisjele parsekonferinsje yn de Jimbar. Dêr sil de definitive seleksje fan FC Wommels foar de wedstryd tsjin Easterein op 24 augustus bekend makke wurde. Koach Anne Brouwer sil dêrnêst stevich oan de tosk field wurde troch ferskeidene journalisten. Eltsenien is wolkom. De seleksje fan FC Wommels wurdt ek ferwachte om efentueel Anne Brouwer by te stean.

Wy binne mei nammen benijd wa ’t no eins Mister X en Y binne? Wêrom hat FC Wommels nea in oefenwedstryd hân hat? Sit der wol genôch routine yn de ploech? Is ien bus út Wommels wol genôch?

Dit wie de foarlopige seleksje:
Mark Postma

Henk Postma

Jacob Klaas Haitsma

Erik Haitsma

Anne Stenekes

Jeroen Brouwer

Hendrik de Jong

Wesley Hoitinga

Wichard Deinum

Jappie Wijnia

Remco Bervoets

Jelmer Posthumus

Arjen Posthumus

Willem Wijnia

Dennis Dijkstra 
Sjoerd Rispens
Redmer Strikwerda
Korné Boekholt

Mister X

Mister Y

Trainer/coach: Anne Brouwer

Verzorger: Piet de Jong

Materialen: Ate Vellinga
Grens: Daan Boersma

Hawwe jim ek noch fragen? Mail se ús!