Jeugd wer aktyf

Werom nei 2004
14 januari 2021
Twitter
20 januari 2021

Foardat de “sentimeters” snie ús berikke koe, wie der sneontemiddei noch it toernoai foar alle jeugd oant 17 jier. Opjaan wie net nedich, komme wol.

Der wiene 40 bij de jongsten en 15 bij de âldsten.

Sa koe der moai fuotballe wurde.