Freonen fan ….SDS (4)

Aldjiersbalje
30 december 2003
In lifter kin je mei thús komme.
30 december 2003

Alle reaksjes oant no ta op in rige.

* Flucht hiel wat hin en wer yn SDS 5

  Bertus Veerbootsma

 

* Kleurrike taktikus fan SDS 4 en hâldt fan stratego

  Pieter Groenveldmaarschalk

 

* Wurdt op in ….  en in âlde fuotbalskuon kampioen mei SDS 5

  Aant Slofstra

 

* Is lieder by F1 en liedt de klok

  Andre oan it Vinketou

 

* Spiler SDS 5 en gek fan Normaal en klaverjassen
– Eddy de Boer is troef.

* Ferdiediger(s) is famylje fan Jesse James of sa.

– Klaas, Syb of Samme Overval.

 

* Ferdiediger of keeper en hâldt fan de kryst

– Jan-Simon Jingle belsma.

* De East-Europese auto foldocht him mar best.
– Friso riid jieren alLada.

* Wennet yn Boalsert en gek fan musyk.
– Peter Circus Kusters.

* Yn wezen bine wy allegear Sjinezen.

– Hendrik de Foe Jong Hai.

* Folgend jier trainer fan CSL en gek fan Kuifje.

– Cees Jansen en Jansen.

* Is bly dat hy by de A-seleksje sit.
– Tsjipke Okkemar by sit.

 

*  In spits die altyd 5 min. te let komt.

  Willem yn de Wynia

 

*  Hat der net fan syn heit, dy’t meastentiids fiif minuten te betiid is,………….

  Popko foar de Wynia.

 

*  In lieder dy’t ek de tredde helte de lieding hat:

  Anne Bierbrouwer

 

*  In grinsrjochter dy’t nei in smitende beweging skorst wurdt:

  Geert Hiemstraf

 

*  Oud keeper van SDS 4 die zijn straatje wel schoonveegt:

  Klaas Kamstratemaker

Wa’t noch mear wit, graach efkes maile.