Evenementen in november 2022

Ferslach WWS – SDS 1
30 oktober 2003
SDS 5 sneon gjin wedstriid
31 oktober 2003

Hienen jimme dizze alve spilers yn jimme team, dan hienen jimme geheid de wiikpriis hân.


Bron: www.vi.nl