Freonen fan SDS(2)

De freonen fan SDS
28 december 2003
Wepperkes (6)
28 december 2003

Dizze dagen hawwe je wolris wat tiid oer en dan sjit je fan alles te binnen. Hjir it twadde diel yn ‘e serie “De freonen fan SDS”. Dit keer mei spilers fan SDS. Witte jimme ek guon, mail it ús.

* Spiler SDS 5 en gek fan Normaal en klaverjassen
– Eddy de Boer is troef.

* Ferdiediger(s) is famylje fan Jesse James of sa.

– Klaas, Syb of Samme Overval.
 
* Ferdiediger of keeper en hâldt fan de kryst
– Jan-Simon Jingle belsma.

* De East-Europese auto foldocht him mar best.
– Friso riid jieren alLada.

* Wennet yn Boalsert en gek fan musyk.
– Peter Circus Kusters.

* Yn wezen bine wy allegear Sjinezen.
– Hendrik de Foe Jong Hai.

* Folgend jier trainer fan CSL en gek fan Kuifje.
– Cees Jansen en Jansen.

* Is bly dat hy by de A-seleksje sit.
– Tsjipke Okkemar by sit.