Evenementen in december 2022

Wepperkes(5)
28 december 2003
Freonen fan SDS(2)
28 december 2003

De earste reaksje binne binnen nei oanlieding fan ús oprop om yn de styl fan de freonen fan van Swieten SDS-er te earen mei in bynamme. Wy ferwachtsje noch folle mear. Mail ús.

In spits die altyd 5 min. te let komt.
Willem yn de Wynia
 
In lieder dy’t ek de tredde helte de lieding hat:
Anne Bierbrouwer
 
In grinsrjochter dy’t nei in smitende beweging skorst wurdt:
Geert Hiemstraf
 
Oud keeper van SDS 4 die zijn straatje wel schoonveegt:
Klaas Kamstratemaker