Aldjiersbalje

Nijjierssit
30 december 2003
Freonen fan ….SDS (4)
30 december 2003

Foar de gesellichheid is der aldjiersdei noch in mooglikheid om efkes yn de seal te baljen. Om 2 oere begjint it tradisjonele oerke fuotbaljen. Nei de tiid it tradisjonele toarst lessen.