Freonen fan SDS (10)

SDS 2 kin 1e periode pakke
13 januari 2004
FEC- FEC- FEC
14 januari 2004

Wy dogge der wer ientsje by en de hiele list ek noch mar in kear.
 
    
v Hy is lyts, hat in ferskriklike puntmûtse op en dûnset al sa nuver.
                     
o        Kabouter Plopko Wijnia

v    In Kubaarder mei in goeie fopdûk

o        Tsjeard Schwalbersma

v    Syn earste jier yn ‘e senioaren en jimme kin him fan fieren heare.

o        Tseard Schreeuwsma.

v    In spiler wêr ’t de fut wat út is
     o        OpbAant Hofstra

v    Mem fan dy earder neamde spits dy’t gjin bier drinkt

o        Anna-Marie wite Wijnia

v      Mei sa’n loopke bin je dêr noch net oan ta

o        Durk Yde Besjaardapas

v      Je kin der fan alles krije en ek Dutse jirpels

o        KarstoffelBoumarkt

v      Keeper dy ’t de boadskippen net yn Wommels docht.

o        KonMarco Reynhoudt          

v      Hy wurdt wat âlder en it giet allegear wat minder hurd.

o        Klaas Sjokkema

v      De lekkerste oaljekoeken, mar hoe at hy dat sa docht.

o        Samme Toveral

v      Lieder fan SDS 2 en hâldt wol fan in gokje.

o        Durk Gokkema

v      Hy ferliest dan ek wolris.

o        Durk Dokkema

v      Flucht hiel wat hin en wer yn SDS 5

o        Bertus Veerbootsma

v      Kleurrike taktikus fan SDS 4 en hâldt fan stratego

o        Pieter Groenveldmaarschalk

v      Takomstich SDS’er wer ’t je better net by yn ‘e buert stean kinne.

o        Tom lit in Wynia

v      Skilder en spiler fan SDS 2 dy ’t wol gauris op de Dam te finen is.

o        Jeroekoe Brouwer

v      Lieder fan SDS 4 dy ’t in foarkeur hat foar bepaalde slips.

o        Evert Tanga

v      Spiler fan SDS 1 dy ’t eins net mear fierder kin.

o        Harm Gestremdler

v      Keeper mei ien swak plak.

o        Broer Wiebe de Ringhvinger

v      Blessearde keeper dy ’t graach yn Boalsert yt.

o        RemCoCo Brouwer

v      Spits út de tiid fan Aap, Noot, Mies en Pim en Mien.

o        Marco OttenSien

v      Hy kin hurd drave mar hâld him meastentiids rêstich.

o        Dennis Gedeistra

v      Se komme der sa oan.

o        De Hoekstraks

v      Hy waard dêr in keardel, mar gie dochs leaver nei de plysjeskoalle.

o        CIjos Zonderland

v      Drok mei Hanzedruk en gek fan ‘e Kameleon.

o        Wouter Sytse en Hylkema

v      It leafst op de pleats of op fakansy nei it bûtenlân.

o        Doch him dan Frank Rykma

v      Hy wurket by Resi en is gek op Amerikaanse oaljekoeken.

o        Ivo Donuth

v      Wurdt op in ….  en in âlde fuotbalskuon kampioen mei SDS 5

o        Aant Slofstra

v      Is lieder by F1 en liedt de klok

o        Andre oan it Vinketou

v      Spiler SDS 5 en gek fan Normaal en klaverjassen

o        Eddy de Boer is troef.

v      Ferdiediger(s) is famylje fan Jesse James of sa.

o        Klaas, Syb of Samme Overval.

v      Ferdiediger of keeper en hâldt fan de kryst

o        Jan-Simon Jingle belsma.

v      De East-Europese auto foldocht him mar best.

o        Friso riid jieren alLada.

v      Wennet yn Boalsert en gek fan musyk.

o        Peter Circus Kusters.

v      Yn wezen bine wy allegear Sjinezen.

o        Hendrik de Foe Jong Hai.

v      Folgend jier trainer fan CSL en gek fan Kuifje.

o        Cees Jansen en Jansen.

v    Is bliid dat hy by de A-seleksje sit.

o        Tsjipke Okkemar by sit.

v    In spits die altyd 5 min. te let komt.

o        Willem yn de Wynia

v    Hat der net fan syn heit, dy’t meastentiids fiif minuten te betiid is,………….

o        Popko foar de Wynia.

v    In lieder dy’t ek de tredde helte de lieding hat:

o        Anne Bierbrouwer

v    In grinsrjochter dy’t nei in smitende beweging skorst wurdt:

o        Geert Hiemstraf

v    Oud keeper van SDS 4 die zijn straatje wel schoonveegt:
     
o     Klaas Kamstratemaker

Hawwe jimme ek noch ien? Mail se ús!