FEC- FEC- FEC

Freonen fan SDS (10)
14 januari 2004
Oefenprogramma SDS 1
14 januari 2004

Noch efkes in oprop oan elkenien dy’t SDS stypje wol yn Ljouwert. It programma foar tongersdei. De thúsbliuwers kinne tongersdeitejûn let it rissultaat lêze op dizze side.