Evenementen in december 2022

Wepperkes – freed –
7 mei 2004
Foto’s nei de wedstriid
7 mei 2004

Aksje foar it doel

De ferdigening fan Dokkum set de poat dwers

Frije traap

It earste doelpunt wurdt fierd yn it fjild

En oan de kant

Durk Yde hat efkes tiid om te sjen

Henk Postma, net yn de Prinsetún mei in kratsje mar neist de dug-out op in kratsje

Harm Stremler (nr 8) op avontoer

It twadde doelpunt is krekt makke

Dolle freugde, seker by Gert-Jan 

 

Wichard tinkt efkes nei..

Giele kaarten wiene der foar Durk Yde en Jacob Klaas

Robert yn duel

Grut feest nei it trdde doelpunt fan SDS

“Kom mar op,” seinen se foarôf by SDS. 3-0 wie it rissultaat

Floris falt út

Feite komt him ferfangen

Marco Ottens komt Robert ferfangen

Der wiene mear  koaches…

De foto’s fan it feest wurde jûn pleatst.