Foto’s nei de wedstriid

Foto’s tidens de wedstriid
7 mei 2004
Wepperkes -freedtejûn –
7 mei 2004

Wichard hie noch lucht oer foar de polonaise

Feest: de iene is wat útbundiger as de oare

Sfearfolle kleuren en in daverend applaus

Dukke komt mei de blommen en de jeugd mei it fjoerwurk

We are black, we are white, we are SDS dynamite

 

Lokwinsken foar Anne, Broer Wiebe, Marco,Floris en Kees

Anne krijt in hân oanrikt mar wol de blommen mei beide hannen fêsthâlde

 

De kampioensfoto sûnder Anne dat kin fansels net

In foto mei Anne liket gans better

Hoefolle foto’s binne der wol net makke

Geert van Tuinen stelt de fragen en Gert Jan jout antwurden

Ek Kees Jansen kin hiel Fryslân mei genietsje litte fan syn bliidskip

Hiel Easterein die gjin each ticht dy jûn: efter de muzyk op de karre troch it doarp