Foto’s mei Rients

Jonges JO15 en JO17 oefenje meielkoar
20 februari 2021
SDS-League: ‘Aan de kant ik moet naar het stadion’ pakt de wykpriis!
23 februari 2021

Rients Smeding, earder jeugdspiler en senior spiler fan û.o.SDS 1 hat syn plakboeken efkes troch west en komt noch mei in oantal foto’s. Miskien herkenne jim de kopkes.

SDS 1

Steand: Gerrit Terpstra, Egbert Bootsma, Jan Weijer, Harm Abma, Tjeerd Dijkstra, Jaap Jaarsma, Rients Smeding, Douwe Dirk Reitsma, flagger Foeke Velzen.
Op hurken: trainer Jan Ydema, Auke Hiemstra, Wichard Deinum, Wouter Hylkema, Jappie Wijnia, Marco Haagsma, Friso Albada.

1980-1981 SDS D3

Steand: Jan Klooster (lieder), Johan Drost, Joris Wijnja, Durk Pieter Kroondijk, Klaas Hingst, Ernst Walstra, Jan-Willem Zigterman, Jimmie Andela
Op hurken: Rients Smeding, René Reinsma, Johannes Zijlstra , Arno Eisma, Leo Smit, Peter Klooster, Teake Bootsma (trainer)

SDS A1 yn sjurtsjes fan SDS 1

Steand: Ale Sixma, Durk-Pieter Kroondijk, Floris Hiemstra, Friso Albada, Gerrit Terpstra, Rients Smeding, Auke Hiemstra.
Op hurken: Herman van der Weg, René Sieperda, Arno Eisma, René Reinsma, Marco Haagsma.

1986-1987 SDS A1 kampioen

Steand: Wim Bakker,  Johannes Zijlstra, Rients Smeding, Klaas Hingst, Auke Stremler, Durk Pieter Kroondijk, Teun Gaastra, Auke Hiemstra, Ale Sixma.
Op hurken: Friso Albada ,  Jan-Willem Zigterman, Gerrit Terpstra, Bokke van der Brug, Tamme Posthumus, Johan Drost.

Sjogge jim wat bekende nammen, maile kine nei aant@vv-sds.nl . Appe of belje kin ek 06-55117582