Jonges JO15 en JO17 oefenje meielkoar

Jeugdfuotbal yn Easterein
20 februari 2021
Foto’s mei Rients
21 februari 2021

Under leiding fan skiedsrjochter Sipke Hiemstra en ûnder prachtige waarsomstannichheden wie de jeugd fan JO15 en JO17 fannemoarn wer aktyf yn in ûnderlinge wedstriid