Foto’s mei Durk

Jongste jeugd hat wer lekker balle
28 februari 2021
SDS-League: 27plussers pakke de wykpriis, 27minners ûnderoan…..
2 maart 2021

Nei  Rients Smeding en Jappie Wijnia hat no Durk Okkema op souder sjoen as dêr noch wat âlde SDS-foto’s fan him lizze. Hy fûn noch wat kreaze plaatsjes en hjir binne wy tige wiis mei. Wy misse noch in pear nammen.

SDS E1 kampioen 1980-1981

Steand: Leider Geert Hiemstra, Tsjalling Stuiver, Durk Okkema, Jaap Smink, Gerben Bootsma, Rudy Schuijf, Auke Hiemstra, Gert-Jan Bruinsma.
Op hurken: Klaas de Jager, Marco Haagsma, Jan-Bas de Boer, Floris Hiemstra, René Sieperda, Michiel van Antwerpen, Foeke Kuiper.

SDS D3 kampioen 1981-1982

Steand: Rudy Schuijf, Durk Okkema, Auke Hiemstra, Gerben Bootsma, Gert-Jan Bruinsma, Henk Tjalsma, Michiel van Antwerpen, leider Geert Hiemstra.
Op hurken: Tsjalling Stuiver, Floris Hiemstra, René Sieperda, Willem Faber, Tsjalling Hoekstra, Foeke Kuiper, Klaas de Jager.

SDS A1 kampioen 1987-1988

Steand: Trainer Klaas Okkema, Theo de Jong, Friso Albada, Durk-Pieter Kroondijk, Floris Hiemstra, Auke Hiemstra, Tamme Posthumus, flagger Ale Sixma.
Op hurken: Durk Okkema, René Reinsma, jan-Willem Zigterman, Arno Eisma, Marco Haagsma, Herman van der Weg, René Sieperda.

 

SDS A1 ABN Juniorcup

Steand: Flagger Ale Sixma, Durk Okkema, Gerrit Terpstra, Auke Hiemstra, Anco Elgersma, Durk-Pieter Kroondijk, Jan-Willem Zigterman, trainer Klaas Okkema.
Op hurken: Floris Hiemstra, René Sieperda, Arno Eisma, Herman van der Weg, Friso Albada, Marco Haagsma.

SDS 2 1992- 1993

Steand: Ruerd Vellinga, Auke Hiemstra, Marco Reijnhoudt, Friso Albada, Klaas Molenmaker, Neno Viëtor, Wilco Overal, lieder Harm Bergsma.
Op hurken: Durk Okkema, Auke-Jetze Kroondijk, Marco Haagsma, Jan van Asselt, Hein Hoekstra, Peter Kusters.

Oanfulling Rients Smeding dy’t krekt as Douwe Dirk Reitsma yn it earste spile: De shirts fan it twadde hawwe wy oan hân op de jierdie fan Douwe Dirk (dy’t bij konkurrint KPN wurke……)

SDS 2 1993-1994

Steand: Lieuwe Meijer, leider Klaas de Haan, Gerrit Hingst, Jan-Simon Jelsma, Klaas Visser, Neno Viëtor, Durk Okkema, Marco Reijnhoudt, sponser Tjeerd Schraa.
Op hurken: Auke-Jetze Kroondijk, Jaap-André Haitsma, Friso Albada, Tsjomme Wijnia, Lieuwe van der Brug, Folkert-Rients Vellinga, Tjeerd Dijkstra.

SDS lieders en trainers ….

Steand: Hein Walstra, Durk Okkema, Ruerd Vellinga, Klaas Overal, Klaas Okkema, Dukke van der Weij, frou Schokkenbroek, Stoffel Bouma.
Op hurken: Peter Kusters, Freddy Scheltema, Theunis Boonstra, Jappie Wijnia, Ale Sixma, tjeerd Dijkstra, Theo de Jong.
Begjin jierren 90 spilen de lieders en trainers jierlijks in wedstriid tsjin de A-junioaren.

 

Sjogge jim wat bekende nammen, maile kin nei aant@vv-sds.nl . Appe of belje kin ek 06-55117582