Ferslagen SDS 1 – Trynwâldster Boys

Wepperkes -snein-
29 januari 2005
Wepperkes -moandei-
31 januari 2005

SDS 1 oefene sneon tsjin Trynwâldster Boys. Juster fregen wy om de ûntbrekkende wurden yn te fullen yn ús ferslach. Wy krigen útienrinnende ferslagen binnen. Op de PABO hawwe sy it ferslach brûkt as húswurkopdracht.

*SDS 1 hat sneontemiddei oefene tsjin Trynwâldsterboys. De Eastereinders hawwe in skitterende….. wedstriid spile. By rêst stie it 2-0 troch doelpunten fan Jan Simon Jelsma…….

Nei de thee waard it allegear minder…. en skoorde Jan Simon noch 2 kear.
De einstân wie 4-2. Utblinker wie Jan Simon Jelsma……..
Trainer Lyckle Bleekveld wie under de indruk…….
Dirk-Yde, Henk en Feite foelen blesseard út. Hjirtroch moast sels Harm-Auke Dijkstra(dy ’t mei wie as flagger) noch in heal oere meidwaan.
Groeten, Anne Stenekes


*SDS 1 hat sneontemiddei oefene tsjin Trynwâldsterboys. De Eastereinders hawwe in Doelloaze wedstriid spile. By rêst stie it 2 – 0 troch doelpunten fan Herman J (alias de stotteraar) en Erik de Bruin (alias de sluwe vos).
Nei de thee waard it allegear kom(kom)er en kwel en skoorde Jos Zonderland (Alias Helm ûnder it shirt en net op’e holle) noch 73 kear.
De einstân wie 4-2. Utblinker wie skiedsrjochter Robert Hoyzer
Trainer Lyckle Bleekveld wie Verrast dat de skieds net mear dan 10.000 euries hawwe moast
Dirk-Yde, Henk en Feite foelen blesseard út. Hjirtroch moast sels Harm-Auke Dijkstra(dy ’t mei wie as flagger) noch in heal oere meidwaan.
Groeten, Sjoerd en Jan.

*SDS 1 hat sneontemiddei oefene tsjin Trynwâldsterboys. De Eastereinders hawwe in skeurende wedstriid spile. By rêst stie it 2 – 0 troch doelpunten fan Gert-Jan Aalbers en Bert Verstappen.
Nei de thee waard it allegear Pit stops en skoorde Gerrit grindbak noch 3,5 kear.
De einstân wie 4-2. Utblinker wie De fersnellingsbak
Trainer Lyckle Bleekveld wie nijsgjirrich wêr as je sa in male auto keapje kinne
Dirk-Yde, Henk en Feite foelen blesseard út. Hjirtroch moast sels Harm-Auke Dijkstra(dy ’t mei wie as flagger) noch in heal oere meidwaan.
Groeten, Jan en Sjoerd

*SDS 1 hat sneontemiddei oefene tsjin Trynwâldsterboys. De Eastereinders hawwe in Korfbal wedstriid spile. By rêst stie it 14 – 3troch doelpunten fan Dukke van der Wey en Immie Kamstra
Nei de thee waard it allegear wat in soadsje en skoorde de jostiband noch 12 kear.
De einstân wie 4-2. Utblinker wie Folkert Riens
Trainer Lyckle Bleekveld wie bassist
Dirk-Yde, Henk en Feite foelen blesseard út. Hjirtroch moast sels Harm-Auke Dijkstra(dy ’t mei wie as flagger) noch in heal oere meidwaan.
Groeten, J.S. en SvB.