Evenementen in november 2022

Seleksjes 6 desimber
5 december 2008
Weppers snein 7-12
6 december 2008

Mail de útslach, in koart ferslach en bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen.
At der iets ôflast is, wat wij ús net foarstelle kinne, dan ek graach in mailtsje.

    útslach
14:30 SDS 1 – Weide De 1  0-0
14:30 SDS 2 – Harkemase Boys 2   1-3
10:15 SDS C1 – Blauwhuis C1  2-2
11:30 SDS C2 – JV Bolsward C3  4-4
13:00 SDS DAJ  – Oosterlittens DA1   1-4
12:45 Workum 2 – SDS 3  ôflast
12:15 Tzummarum 2 – SDS 4  3-2
14:30 Rood Geel 4 – SDS 5  1-11
10:45 Makkum A1 – SDS A1  ôflast
14:00 Terschelling B1 – SDS B1  7-0

Mail wedstriidsikretaris 8.44 oere
In Easterein kunnen we voetballen.
De C’s en de Famkes op het B veld.
SDS 2 begint om 14:30 ipv 12:00 ook op het B veld
om 11:30 wordt het A veld gekeurd voor het eerste.
André

SDS 1 – De Weide 1 0-0
De Weide wie fuotbaljend miskien wol de bettere ploech, mar SDS krige de kânsen. Tsjalling c.s. krigen de bal der allinnich net yn en dus bleaun it 0-0. Sjoch hjir foar it ferslach fan Siem Sikma.

SDS 2 – Harkemase Boys 2 1-3
SDS 2 hat it dreech yn de 1e-Klasse. SDS 2 wie miskien wol net minder, mar Harkemase Boys hie dúdlik wat mear oer. SDS 2 kaam noch al foar troch in goal fan Wichard, mar stie mei de rêst mei 2-1 efter. Úteinlik waard it 3-1.

Tzummarum 2- SDS 4    3-2
Der hie wer mear yn sitten. Ralph Wariman en Johan Delfsma skoarden. Jelte de Boer skoorde ek…foar de gasthearen.

Rood Geel 4- SDS 5     1-11
Spitich fan dat ienige tsjindoelpuntsje. It foel net mei om 11 man yn it fjild te krijen. Dêroer letter mear. Doelpuntenmakkers wiene Jappie (4), Harm A. (3) Ype, sûnder isias (2) Sipke en Aant. It ferslach.

SDS DaJ – Easterlittens Da1   1-4
It doelpunt wie fan Sieta Tessemaker. En der wie in eigen doelpunt fan…..

Workum 2 – SDS 3
Freedtejûn om goed 7 oeren krigen wij dit berjocht:
Ik ha krekt de hiemside fan Workum even besjoen en dêr falt te lêzen dat alle wedstriiden yn Workum moarn ôflast binne.
Soene jim dit op de side sette kinne?
As oare teams fan SDS noch minsken nedich binne, kinne se dizze dus belje.
It stiet de spilers fan SDS3 fansels frij om moarn even de draafskuon oan te dwaan, kinne se de kilo’s fan it snobbersguod fan hjoed der even ôfswitte!
Alfêst bedankt. 
Groetnis, Sjoerd.

Terschelling B1 – SDS B1 7-0
SDS B1 heeft verloren met  0 – 7 , voor de rest hebben we een gezellige dag gemaakt op Terschelling en op de boot.
Bart Vink