Seleksjes 6 desimber

Weppers freed 5-12
5 december 2008
Ferslagen 6 desimber
5 december 2008

De seleksjes fan sneon 5 desimber

SDS 1 – de Weide 1 
13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Marten, Erik, Jacob Klaas, Tsjeard, Dirk, Arnoud, Tsjipke, Henk, Mark, Tsjalling, Harm, Robert en Jaap.

SDS 2 – Harkemase Boys 2
11.00 der wêze
12.00 fuotbalje
Marten, Jildert, Syb, Anne, Redmar, Remco, Wichard, Dennis, Jan-Simon, Pieter, Sietse en Hjalmar.

Workum 2 – SDS 3 
11.30 fuort
12.45 fuotbalje
Gerrit, Eeltsje, Ralph, Sybren, Willem, Sjoerd van B., Andrew, Pytrik, Jentsje, Arjen, Sjoerd, Peter, Jeroen, Ronny en Remco Piek.

Tsjummearum 2 – SDS 4

11.00 fuort
12.15 fuotbalje
Ids, John, Jelte, Johan, Erwin, Rudy, Bas, Gert-Jan, Martijn, Pieter L., Douwe, Tim en Christoffer.

RoodGeel 4- SDS 5 
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
Anco, Klaas, Eddy, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Harm A.,
Tjeerd, Auke, Aant, Piet, Johnny,  Durk, Ype, Jappie en Daan. 

Makkum A1- SDS A1
9.30 fuort
10.45 fuotbalje
Harm Jan, Jelte Pieter, Albert, Elger, Ewout, Wytze, Freek, Arjen, Bauke Jan, Jacob, Andries, Jarco, Ronald, Doede en Peter.
Wa net as oars:
Remco (kielûntstekking of in La inflamación de garganta soe Huntelaar wol sizze). As Remco al spylje kin sneon, dan giet hy mei SDS 3 nei Warkum.
Jort (ankel)

Wa binne der net ? Totaal 40 man!
Jelmer (sit yn Dútslân)
Hendrik (nei Skylge) 
Arjan (blessure)
Dirk Y (blesseard?)
Bauke (blesseard?)
Geert (kennismeitsje mei de nije krechbaas?)
Feite (kapperssaak fan de frou yn Mantgum iepenje)
Floris (Skrok om)
Jeroen (knibbel)
Stefan (nije keeperswanten ruilje)
Donny (Qui?)
Paul (syn
toeter himmelje)
Steffen (blesseard oan de knibbel)
Gerlof J. (fermakket him mei pûdsjes sâlt)
Hendrik (mei Hotske op de bank)
Jan (
nekhernia)
Bote (útrinne)
Gerlof (fyts poetse)
Gerrit H (oppasse)
Lieuwe (bekomme fan de wedstryd fan Cambuur)
Ivo (slippers passe)
Pieter (
Hongaars ite)
Albert-Jan (kin de Skoalleseize net mear fine)
Jacob S (snelkrukke)
Romke (snoeie)
Rinse (hús te keap)
Coen (gjin reden)
Doede (gjin idee)
Bram (op ‘e nij mei de frou de stêd yn)
Frans P. (bekomme fan de blamaasje fan SC Heerenveen)
Willem V. (blessure)
Ype (isias)
Christiaan (de Peugeot útmjuksje)
Marco (Christiaan helpe)
Trienus (ambu)
Klaas M.(mei de hinnen op ‘e stok)
Jacob (witte wy net)
Gerrit (te reedriden mei syn froulju)
Folkert R (komt fansels net)
Klaas V.(komt net fansels)