Ferslach SDS 1 en A1.

Wepperkes (woansdei)
6 april 2004
Wepperkes (tongersdei)
7 april 2004

Ûnder senioren kinne jimme it skerpe ferslach lêze fan WD oer de wedstriid fan SDS 1 tsjin W.T.O.C. fan ôfrûne sneon.

Ûnder junioren kinne jimme it útgebreide ferslach fine fan Mark Postma oer de jammerlik ferlearen pot fan SDS A1 justerjûn tsjin DIO Oosterwolde. Hjir ûnder in koart ferslach fan Dirk de Jong. Sykje de ferskillen!

Justerjun ha de A’s mei 1-0 ferlern.
al wie it net terecht, want der waarden zoiezo trije 100% kansen mist.
yn de 5 minuut kaam DIO mei 1-0 foar en fjiders ha se gjin kans meer han.
it wie dus untercht, mar ja sa is fuotbal.
dit is de pech fan in degradaasje kandidaat.
der waard fjirders goed fuotballe troch us, dit jouw vertrouwen foar de
oankommende 4 wedstrijden.
sneon LSC thus, altiid in wedstriid opzich.
Frisia peaskemoandei, de leste 40 minuten mei in stand fan 2-2, dat kin alle
kanten nog op.
en dan komme de belangrijkste wedstriiden mede degradatie kandidaten BCV en
Hardegarijp.
allegjerre thus.

groeten dirk