Ferskaat nijs

Ferry Duipmans wer aktyf yn seal
1 oktober 2003
SDS1 bekert tsjin Bûtenpost
3 oktober 2003

* Marco Brouwer hâld der wer mei op, mei fuotbaljen wol te ferstean. Nei in prachtig moai begjin , sawol op trainen en beker wedstryden, krige hy wer lêst fan syn hamstrings en waard it in hiele toer om it allegearre mar wer op te bringen. Sonde natuerlik en we hoopje mar dat er it letter wer es besykje kin want hy is altyd wolkom fansels.

* Ek Ydo Harkema is stoppe my fuotbaljen. Ek hy is altiten wer wolkom fansels.

* Broer Wiebe de Ringh(keeper SDS1) is ôfrûne sneon blesseare rekke oan ‘e lysk. Hy kin moarn dan ek net meidwaan mei SDS 1 tsjin Oostergo. Hy ferwachtet folgende wike alwer keepe te kinnen. Marten Faber nimt moarn(sneon) syn plakje oer ûnder de latte.