Ferry Duipmans wer aktyf yn seal

12.500e besiker!!!
1 oktober 2003
Ferskaat nijs
3 oktober 2003

Ferry Duipmans hat syn gympies wer út de wylgen helle. Op woansdei 1oktober die hy wer mei mei SDS 2 (futsal).

Hy koe gelyk poseare foar de foto. Ek Marko Reynhoudt liet him yn de seal wer sjen yn dit sabbatikal jier.

Oare spilers binne: Klaas van der Weg, Jelle de Boer, Harm Auke Dijkstra, Jacob Oostra en Pieter de Vries.

Grutte ôfwêzigen binne de bruorren Okkema