Fakatuere trainer SDS 2

Weppers moandei 8-4
7 april 2013
Weppers tiisdei 9-4
8 april 2013

Fakatuere trainer B-seleksje/begelieder SDS 2
 

Wat freegje wij fan de nije trainer:

          ambisjeus
          sosjaal
          fanatyk
          gesellich
          yn it besit fan TC3, sa net, ree wêze om dit te heljen (SDS sil yn de kosten meidiele)

 

SDS 2 is in miks fan jong en âld die útkomt yn de reserve 2e klasse. Der wurdt twa keer yn ‘e wike traind, te witten op tiisdei en tongersdei.

 

Ynteresse om by dizze prachtige klup oan de slach te gean of wolle jo miskien noch wat mear ynformaasje ha.
Nim dan kontakt op mei Durk Okkema.

Tc-foarsitter@vv-SDS.nl

0515-333005