Ek league nei 12 wedstriden

Gearwurking SDS en vv Scharnegoutum
14 juni 2016
Foarlopige yndieling jeugd 2016-2017
15 juni 2016

De wedstriid Oostenrijk-Hongarije levere nauwelijks punten op. Allinne Marco Rijpkema en Tjeerd de Vries seagen oankommen dat Hongarije winne soe. It levere harren 5 punten op want de krekte útslach hiene se net goed.

Bij Portugal – Ijslân wiene der mar leafst 4 dy’t de útslach hielendal goed hiene. Dat wiene ek de ienige 4 dy’t in gelykspul tochten: Bote,  Simon, Hindrik Eringa en Aant.

 

1 Bote Strikwerda Spannum 55
2 Marco Rijpkema Easterein 55
3 Aant Hofstra Wommels 50
4 Douwe Dirk Reitsma Easterein 50
5 Tjeerd de Vries Wommels 50
6 Skelte Anema Kûbaard 45
7 Simon van der Vaart Spannum 45
8 Hendrik Eringa Spannum 45
9 Jacob Klaas Haitsma Wommels 45
10 Ate Feike de Boer Wommels 45
11 Lolke Hofstra Wommels 40
12 Sjouke Yntema Dronryp 35
13 Hessel Yntema Dronryp 35
14 Lieuwe Jan Yntema Dronryp 35
15 Klaas Bouke Faber Grins 35
16 Seriette Strikwerda Spannum 35
17 Rick Hendriks Easterein 35
18 Tom en Pieter Wijnia Wommels 35
19 Pieter Kamstra Easterein 30
20 Willem Wijnia Wommels 30
21 Jelmer Posthumus Wommels 30
22 Johan Delfsma  Wommels 30
23 Tina Wiegers Reahûs 25
24 Stijn en Robert Wommels 25
25 Bas van der Weij Easterein 25
26 Danian Rijpkema Easterein 25
27 Foeke Reitsma Easterein 20
28 Jelle Wiersma Wommels 20
29 Jacob Hofstra Reahûs 15

 

 

Wedstriid 13
Jûn wedstriid 13, Rusland-Slowakije. Yn ûndersteande list kinne jim sjen wa’t jûchei sjongt bij in oerwinning fan de Russen en wa bij de Slowaken
.


Lieuwe Jan Yntema 1-0 1
Tina Wiegers 1-0 1
Jacob Hofstra 1-0 1
Marco Rijpkema 1-0 1
Jelmer Posthumus 1-0 1
Tom en Pieter Wijnia 1-0 1
Tjeerd de Vries 1-0 1
Ate Feike de Boer 1-0 1
Pieter Kamstra 2-0 1
Skelte Anema 2-0 1
Jelle Wiersma 2-0 1
Stijn en Robert 2-0 1
Johan Delfsma  2-0 1
Lolke Hofstra 2-1 1
Klaas Bouke Faber 2-1 1
Douwe Dirk Reitsma 2-1 1
Hendrik Eringa 2-1 1
Foeke Reitsma 3-1 1
Danian Rijpkema 3-2 1
Seriette Strikwerda 0-1 2
Simon van der Vaart 0-2 2
Sjouke Yntema 1-2 2
Hessel Yntema 1-2 2
Aant Hofstra 1-1 3
Bote Strikwerda 1-1 3
Willem Wijnia 1-1 3
Bas van der Weij 1-1 3
Jacob Klaas Haitsma 1-1 3
Rick Hendriks 2-2 3