EK-League 17-6-2024

EK-League 16-6-2024
17 juni 2024
Drukkerij Van der Eems ek kommende 3 jier haadstiper fan SDS
19 juni 2024

It liket wol sa dat de measten der in pear punten bij skoard hawwe, wêrtroch it allegear aardich gelyk bliuwt.
Erik Haitsma wie snein yn Hamburg en hat dêr blykber al wat puntsjes lizze litten.
Marc Hoekstra is no namelijk allinnich koprinner.

Wiebe, Melle en Samme seagen it goed: Roemenie wint. Sij wiene de ienigen.

Dat Frankryk winne soe, hie elkenien wol betocht

Dat Belgie ferlieze soe, dêr wie net ien opkommen

1 Marc Hoekstra Easterein 55
2 Erik Haitsma Wommels 50
3 Johan Delfsma Wommels 45
4 Jelmer Posthumus Wommels 45
5 Annejan Hallema Wommels 45
6 Frans-Pyter Terpstra Wommels 45
7 Lolke Hofstra Wommels 40
8 Wiebe Heeres Wommels 40
9 Redmer en Harmen Easterein 40
10 Samme Overal Terschelling 40
11 Lisa Hoekstra Easterein 40
12 Seriette Strikwerda Spannum 40
13 Auke Eringa Wommels 40
14 Lourens van der Pol Easterein 40
15 Brent en Syb Easterein 35
16 Hessel Hek Hoorn (Skylge) 35
17 Grietzen Broersma Ljouwert 35
18 Margit Cnossen Spannum 35
19 Rudmer Jesse Joustra Wommels 35
20 Jelmer Hanenburg Spannum 35
21 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 35
22 Melle de Boer Wommels 35
23 Eeltsje Bootsma Ljouwert 35
24 Pieter Sijtsma Wommels 35
25 Willem Wijnia Wommels 35
26 Jaap Toering Wommels 35
27 Brend Toering Wommels 35
28 Eeltje Postma Wommels 35
29 Hendrik de Jong Wommels 35
30 Folkert en Tjerk van der Werf Reahûs 35
31 Aant Hofstra Wommels 30
32 Bote Strikwerda Wommels 30
33 Paul Reitsma Wommels 30
34 Jens Overal Terschelling 30
35 Jelmer de Groot Hoorn (Skylge) 30
36 Jelke van der Werf Wommels 30
37 Jildert van der Werf Wommels 30
38 Jan-Friso Bruinsma Wommels 30
39 Ate Feike de Boer Wommels 30
40 Tom Wijnia Wommels 30
41 Hendrik Eringa Spannum 30
42 Pieter Wijnia Wommels 30
43 Jelle Wiersma Wommels 25
44 Gerbrand en Douwe Jan Wommels 25
45 Anne Torensma Midsland 25
46 Bas Postma Landerum 25
47 Teade de Boer Wommels 25
48 Pieter en Benthe Kamstra Easterein 20
49 Rinse Joustra Wommels 20