EK-League 16-6-2024

Weppers snein 16-6-2024
16 juni 2024
EK-League 17-6-2024
18 juni 2024

Nei de wedstriden fan freed, sneon en snein hawwe wij in earste tuskenstân.
Wy sette útein mei 49 dielnimmers. Dat binne krekt wat minder as mei de WK-League yn 2022. Doe hienen wy 55 dielnimmers.

7 wedstriden hie 70 punten opleverje kinnen.

Us bêste foarspellers (deskundigen) skoare 45 punten : Marc en Erik

Rinse Joustra is sljocht op fisk en hij set gelyk yn op de poedelpriis.

Mar moarn is alles wer oars……

1 Marc Hoekstra Easterein 45
2 Erik Haitsma Wommels 45
3 Johan Delfsma Wommels 40
4 Jelmer Posthumus Wommels 40
5 Annejan Hallema Wommels 40
6 Frans-Pyter Terpstra Wommels 40
7 Lolke Hofstra Wommels 35
8 Redmer en Harmen Easterein 35
9 Lisa Hoekstra Easterein 35
10 Seriette Strikwerda Spannum 35
11 Auke Eringa Wommels 35
12 Lourens van der Pol Easterein 35
13 Wiebe Heeres Wommels 30
14 Brent en Syb Easterein 30
15 Hessel Hek Hoorn (Skylge) 30
16 Margit Cnossen Spannum 30
17 Samme Overal Terschelling 30
18 Rudmer Jesse Joustra Wommels 30
19 Jelmer Hanenburg Spannum 30
20 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 30
21 Eeltsje Bootsma Ljouwert 30
22 Pieter Sijtsma Wommels 30
23 Willem Wijnia Wommels 30
24 Jaap Toering Wommels 30
25 Brend Toering Wommels 30
26 Eeltje Postma Wommels 30
27 Hendrik de Jong Wommels 30
28 Aant Hofstra Wommels 25
29 Bote Strikwerda Wommels 25
30 Paul Reitsma Wommels 25
31 Grietzen Broersma Ljouwert 25
32 Jens Overal Terschelling 25
33 Jelmer de Groot Hoorn (Skylge) 25
34 Melle de Boer Wommels 25
35 Jelke van der Werf Wommels 25
36 Jildert van der Werf Wommels 25
37 Jan-Friso Bruinsma Wommels 25
38 Ate Feike de Boer Wommels 25
39 Tom Wijnia Wommels 25
40 Hendrik Eringa Spannum 25
41 Pieter Wijnia Wommels 25
42 Folkert en Tjerk van der Werf Reahûs 25
43 Jelle Wiersma Wommels 20
44 Gerbrand en Douwe Jan Wommels 20
45 Anne Torensma Midsland 20
46 Pieter en Benthe Kamstra Easterein 20
47 Bas Postma Landerum 20
48 Teade de Boer Wommels 20
49 Rinse Joustra Wommels 15


Samme Overal hat foar in flinke poedelpriis soarge. In weardebon fan 50 euro te besteden bij fiskhannel van Dijk op Skylge.