Eintiden Slachte

Slachte-tuskentiden
12 juni 2004
De SDS EK-League (5)
13 juni 2004

Foar sa fier at wy nei gean kinne, binne dit de tiden fan de (âld) SDS-ers en oare bekinden. Fan herte lokwinske allegear.

plak tiid namme wenplak
38 3,07,37 Wim Bakker Skylge
39 3,07,38 Henk Ruiter Munnekeburen
215 3,36,19 Wietse Jonker Wommels
328 3,47,04 Tjerk Bootsma Kubaard
355 3,50,26 Jeler Zijlstra Wommels
409 3,54,07 Lolke Okkema Burchwert
414 3,54,27 Luca Offinga Wommels
427 3,55,59 Klaas Abma Wommels
587 4,06,59 Harry Strubbe Wommels
618 4,09,33 Hen van der Meer Easterein
683 4,15,07 Henk Ebbinge Wommels
684 4,15,07 Anne Stenekes Wommels
694 4,16,19 Tjeerd Fopma Wommels
712 4,18,29 Wichard Deinum Wommels
833 4,34,28 Samme Overal Easterein
834 4,34,29 Jan Bakker Wommels
861 4,38,10 Durk Yde Sjaarda Easterein
871 4,39,59 Feite de Haan Easterein
885 4,41,29 Meinte Wesselius Wommels
919 4,49,07 Tjomme Wijnia Den Helder
938 4,54,20 Roel Sijbesma Easterein
939 4,54,26 Age Vallinga Wommels