Slachte-tuskentiden

Kompetysjeyndieling SDS1
11 juni 2004
Eintiden Slachte
13 juni 2004

By de Nije Kromme kamen dizze moarn de hurddravers al betiid lâns. Om 6.30 oere wiene se starten. Om 7.34 kaam Gerrit Kramer as koprinner lans.

Om 7.45: Wim Bakker, âld SDS 1 spiler no wenjend op Skylge
Om 7.47: Henk Ruiter, âld SDS 1 spiler
Om 7.55: Wietse Jonker, Wommels
Om 7.56: Henk van der Meer, Easterein
Om 8.00: Lolke Okkema, âld SDS 1 spiler
Om 8.02: Klaas Abma, Wommels
Om 8.05: Jeljer Zijlstra, Wommels

8.06 Harry Strubbe, Wommels, lieder fan jeugdalvetal
8.07 Ultsje Wiersma, Wommels
8.12 Tjeerd Fopma, Wommels


8.13: Wichard Deinum, Anne Stenekes, Durk Y Sjaarda en Samme Overal

8.14 Johan Heerma, Wommels
8.15 Velting , Wommels
8.17 Roel Sijbesma, Feite de Haan

8.20 Meinte Wesselius

En dan wiene der ek noch Jan Bakker en Gert Jan Hulzinga út Wommels, mar dêr hawwe wy gjin tuskentiid fan.