Dy Tjitse

Programma sneon 22-1-2022
21 januari 2022
De nije SDS-League
24 januari 2022

De A- seleksje oefene trainde sneontemiddei.


Der wie in goeie opkomst. Hjir jout Douwe BOB ynstruksje oan de iene partij
Men kaam in keeper te koart bij de oare partij
Op basis fan útstrieling, it meifuotbaljen en syn lingte waard Tjitse Postma frege mei te dwaan.
Dêr hie hij net echt oprekkene.
Mar hawar, foar je klup moat je wat oer ha.

………..en sa stie hij op de râne fan de 16

………soms wat moedeleas mei de hannen yn de side (of de bûse)

…..mar altiten alert en skerp loerend op it spul en de bal

………en sa hold hij beide doelen frijwol skjin