Doelpuntenmakkers

Skoreboerd
11 oktober 2003
De foar- en neidielen fan in lisfyts
13 oktober 2003

SDS 1 skoort omraak. Dat is te sjen op de list mei doelpuntenmakkers. Hindrik de Jong stiet droech troch in blessure mar Marco Ottens hat ek in prima gemiddelde.

Opfallend is ek de posysje fan Robert Sijbesma. Hy komt werom en skoorde al 2 kear by SDS 2. Hiene wy foarhinne allinne te meitsjen mei heit en soan Sijbesma yn de list, no steane ek Klaas en Tsjipke Klaas Okkema beide yn de list.

1 Hendrik de Jong I 7
2 Marco Ottens I 6
3 Harm A.Dijkstra II 4
4 Eddy de Boer IV 4
5 Ype Tiemersma IV 4
6 Pieter Kamstra II 3
7 Durk Yde Sjaarda I 2
8 Harm Stremler I 2
9 Robert Sijbesma II 2
10 Gerard Posthumus III 2
11 Peter Kusters III 2
12 Roel Sybesma III en V 2
13 Frans P. Terpstra IV 2
14 Anne Stenekes I 1
15 Floris Hiemstra I 1
16 Gert Jan Hiemstra I 1
17 Tsjipke K Okkema I 1
18 Jos Zonderland II 1
19 Skelte Anema II 1
20 Stefan van Krimpen II 1
21 Willem Wijnia II 1
22 Anco Elgersma III 1
23 Jentsje Jorritsma III 1
24 Ivo Donath IV 1
25 Klaas Malda IV 1
26 Rene Velzen IV 1
27 Tsjalling Hoekstra IV 1
27 Wilco Overal IV 1
28 Aant Hofstra V 1
29 Folkert R. Vellinga V 1
30 Ids Boersma V 1
31 Jacob Plantinga V 1
32 Klaas Okkema V 1
33 Willem Tjalsma V 1