Doch mei oan de skiedsrjochterskursus!

De earsten fan Bauke en Jelte-Pieter
3 augustus 2021
In nij SDS Vr.2!
6 augustus 2021

Yn septimber is der wer in ferienings-skiedsrjochterskursus foar it fluitsjen fan wedstriden op in grut fjild.
De kursus bestiet út 4 jûnen. 1 jûn per moanne.
It start yn septimber en duorret oant desimber.

De kursusjûnen binne yn Snits of Boalsert.
De kursusjûnen binne fan 19.00 oant 22.00 oere.

De kursisten moatte yn de perioade fan 3 moanne minimaal 4 kear fluitsje ûnder begelieding.
De bedelieders kinne skiedsrjochters fan de klup wêze of as sy dat wolle ien fan de skiedsrjochtersferiening.

De kosten binne €90,- p.p. Dy wurde fergoede troch SDS.
Dielnimmers hoefe foar de dizze kursus noch net earder fluite te hawwen.

Wa soe dizze kursus folgje wolle?
Lit it witte fia info@vv-sds.nl of jou it troch oan Enne-Jehannes Bruinsma.

SDS 4 set skiedsrjochter Jelle de Boer yn it sintsje.


De kursisten fan 2017.