Doch ek mei oan de nije SDS-League!

Weppers tiisdei 16-9
15 september 2008
Weppers woansdei 17-9
17 september 2008

Hjir kinne jim alles fine om mei te dwaan oan de twadde helte fan de SDS League 2008-2009.

Mochten jim noch foutsjes ûntdekke yn de spilerslist, mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.

Hjirûnder kinne jim de nije dielnimmings-formulieren fine foar de earste helte fan it seizoen 2008/2009.
Jim team moat ynleverje wurde foar
sneon 27 septimber om 19.00!

As je oan de earste helte meidogge dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte. Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

 
De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Durk Okkema, Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein
of
by

Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside. Ek hinget der yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt der eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jimme it benoadigde formulier fine:
hspace=0
    
*Spilerslist SDS League

(dit formulier leit binnenkoart ek yn de kantine)

Sjoch
hjir foar û.o. de spulrigels.