De Treffer

Wepperkes -moandei-
15 november 2004
Fryheid fan mieningsutering
15 november 2004

 

6 kear yn it jier komt it klupblêd fan SDS, de Treffer, út. Eltsenien dy ’t lid, lid fan de klup fan 50 of sponser of fan SDS is,  kriget dit blêd yn ‘e bus. Hjir kinne de minsken de Treffer lêze dy ’t him net yn ‘e bus krije. 

 De Treffer oktober 2004
 
De Treffer desimber 2004  
 
De Treffer jannewaris 2005
 
De Treffer febrewaris 2005
 De Treffer april 2005
 De Treffer juny 2009 

  De Treffer july 2013 

Wolle jo de Treffer ek thúskrije, mail dan efkes nei
DeTreffer@vv-sds.nl.


(Om de Treffers op dizze side lêze te kinnen hawwe je Acrobat Reader nedich. Hjir kinne je dat programma downloade;
Acrobat Reader 6.0)