De Skoalleseize drok yn ’t spier.

Oerwinningswepperkes
5 april 2005
Wepperkes -woansdei-
6 april 2005

Zoals al aangekondigd blijft de Skoalleseize druk in beweging.
Afgelopen zaterdag is met hulp van vele vrijwilligers de bomenrij naast de boxen gekapt cq gesnoeid. Aangezien foto’s meer zeggen dan tekst hierbij wat sfeerfoto’s En uiteraard na afloop even zitten onder het genot van een verkoeling.
 
Komende zaterdag opnieuw aktie bij de skoalleseize:
dan worden er kabels ingespit voor de nieuwe stroomvoorziening.
Mocht je nog tijd over hebben, dan ben je van harte welkom om mee te helpen.
We beginnen om 8.00 uur.
 
bestuur “stichting Skoalleseize”

Hier de foto’s:

De trekker makke dochs gjin spoaren??

It hat in soad minsken de stem koste sneon.

Nee, hy foel net op ‘e kantine……….

De froulju koenen it moai besjen fanôf hun sels makke tribune.

Net alles koe mei de seage……….

It praat giet dat Feike sels alle beamen omlutsen hat.

Germ Bootsma probearet syn finger der wer oan te lymjen……

Help Easterein de winter troch!!

Der waard ek noch fuotballe.
………hy is net swier….hy is net swier……

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!

Soms sjogge je troch de beamen ………….de trekker net mear……

Mochten je al troch al dy omseage beamen net mear yn ‘e boks komme kinne dan koenen je fia it dak.

Dit liket al in ein kealer!

(Mei tank oan Feike Jorritsma en Enne Bruinsma foar de foto’s)