De SDS EK-League!

Weppers moandei 19-5
19 mei 2008
Weppers tiisdei 20-5
20 mei 2008

Foar it EK fan ’t simmer organisearje wy wer in spesjale SDS EK-League. Foar 5 euro kinne je al meidwaan. As jimme it formulier folledich ynfulle dan wurdt dit jild automatysk fan je bankrekken ôfskreaun. It hinget fan it oantal dielnimmers ôf hoefolle prizenjild as der komt. De stân kinne jimme hjir tidens it EK eltse dei besjen. Ynfulde formulieren kinne jimme ynleverje by:
Willem Wijnia
Walperterwei 21
8731 CC Wommels

of mail se nei:
SDSLeague@vv-sds.nl

Klik hjirûnder en jimme kinne oan ‘e slach!

*
Invulformulier SDS EK-League

Der komme ek formulieren yn de Jimbar te lizzen.

De formulieren graach foar sneon 7 juny ynleverje!