De nije SDS League

Wepperkes
11 februari 2004
Ferslach SDS A1-Rood Geel
12 februari 2004

Noch inkele dagen en dan wolle wy begjinne mei de SDS League. Jimme kinne jim team noch ynleverje oan ’t en mei sneon. De oanmeldingsformulieren fine jim ûnderoan dizze side, siet by de lêste Treffer en leit yn de voetbalkantine.

Dit is it team wat ôfrûne wike de measte punten helle.

Bron: www.vi.nl

Hjir kinne jimme de nije dielnimmingsformulieren fine foar de twadde helte fan it seizoen 2003/2004. Jimme moatte jimme team ynleverje foar snein 15 febrewaris 2004. At je ek oan de earste helte meidien hawwe dan doch je automatisch mei oan de twadde helte.

 

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Roel Sybesma, De Singel 17, 8734 HP Easterein

of by

Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei: SDSLeague@vv-sds.nl

 

De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside ,hy hinget yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jimme de benoadigde formulieren fine:

*Dielnimmingsformulier SDS League

*Spilerslist SDS League