De nije SDS League!

Weppers freed 7-2
6 februari 2014
Weppers snein 9-2
9 februari 2014

Mei sok waar as hjoed en gjin fuotbaljen yn Easterein liket ús dit it ideale wykein om de SDS League efkes yn te fullen.

Jim kinne hjir it nije dielnimmersformulier fine.

Lever je team yn foar
kommende sneon 15 febrewaris 19.00
!

Miskien kinne jim oare lju ek noch efkes opkitelje om mei te dwaan, want hoe mear ’t der meidogge hoe mear wille!

It kostet mar €12,50 om mei te dwaan en der binne alderaardichste prizen te winnen:

1e priis:

€ 100

2e priis:

€ 75

3e priis:

€ 50

4e priis:

€ 40

5e priis:

€ 30

6e priis:

€ 20

7e priis:

€ 15

8e priis:

€ 10

9e priis:

€ 5

10e priis:

€ 2

Dêrneist is der eltse wike fansels €12,50 foar de winner fan de wykpriis!

Dizze nije SDS-League is der ek noch in ekstra priis beskikber stellen!

Om it ek ûnderyn spannend te hâlden is der foar de koprinner fan it rjochterrygje oan it ein fan it seizoen tolve en in heal euries.
En dat bart de nûmer lêst fansels ek mei de poedelpriis!
Is dat net machtich?

Súkses!