De nije SDS League!

Op it gemeentehûs!!
2 februari 2014
Weppers tiisdei 4-2
3 februari 2014

Hjir kinne jim alles fine oer de twadde helte fan de
SDS League 2013-2014.

De nije spilerslist kinne jim
hjir fine.

De útlis en de puntentelling foar de twadde helte fan it seizoen 2013/2014 kinne jim
hjir fine.
De puntentelling is iets feroare t.o.f. it seizoen
2012-2013.

Jim team moat ynlevere wurde foar
sneon 15 febrewaris foar 19.00!

Mochten jim noch foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan
Voetbalmanager.nl)


As je oan de earste helte meidien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.

De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

Durk Okkema, Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein
of
by

Willem Wijnia, De Homeie 27, 8731 EC Wommels.


Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside en eltse tongersdei hinget de nijste stân
yn ‘e fuotbalkantine.