De nije SDS League!

Weppers freed 4-3
3 februari 2011
Weppers sneon 5-2
5 februari 2011

Hjir kinne jim wer alles fine oer de twadde helte fan de
SDS League 2010-2011.

De nije spilerslist is der wer
(klik
hjir). 

De útlis en puntentelling en sa foar de twadde helte fan it seizoen 2010/2011 kinne jim 
hjir fine.
Jim team moat ynleverje wurde foar
sneon 12 febrewaris om 19.00!

Mochten jim foutsjes ontdekke yn de nije spilerslist mail it dan efkes nei
sdsleague@vv-sds.nl.
(wy meitsje de list mei help fan
Competitiemanager.nl)


As je oan de earste helte meiien hawwe dan dogge je automatysk mei oan de twadde helte.

Je team moat bestean út:
1 keeper
4 ferdedigers
3 middenfjilders
3 spitsen

Je meie net mear as ien spiler per klup opstelle.
 
De kosten binne €12,50 per seizoenshelte.

Jimme kinne jimme teams wer ynleverje by:

 

Durk Okkema, Sjaardaleane 7, 8734 HP Easterein
of
by

Willem Wijnia, Walperterwei 21, 8731 CC Wommels.

 

Ek kinne jimme jim team maile nei:
SDSLeague@vv-sds.nl


De stân kinne jimme eltse wike neilêze op dizze webside. Ek hinget der yn ‘e fuotbalkantine en ferskynt der eltse moanne yn ‘e Treffer.

 

Hjir kinne jimme it formulier fine:
hspace=0
    
*Spilerslist SDS League

(dit formulier leit ek yn de kantine of is te krijen
by Willem Wijnia)

Sjoch
hjir foar û.o. de spulrigels.