De JUMBO-Kooistra SDS-ballenaksje

In nij SDS Vr.2!
6 augustus 2021
Tarieding SDS 2
9 augustus 2021

Elts jier moatte der by SDS wer flink wat ballen oanskaft wurde om alle SDS’ers mei de bêste ballen fuotbalje te litten.

No organisearet de Jumbo-Kooistra yn Wommels in aksje om SDS te stypjen troch ballen troch middel fan in ballenaksje.
Jim kinne hjir SDS oan nije ballen helpe troch 1/4, 1/2, 1, 2, 5, 10 of 25 ballen te stypjen.

Op dizze webside kinne je dat dwaan:

https://www.ballenactie.nl/vvsds/

Jumbo-Kooistra Wommels hat alfêst 2 ballen stipe. Tige by tige hjir foar!