De Freonen fan SDS (slot)

De SDS EK-League (5)
13 juni 2004
EK-wepperkes
14 juni 2004

Hjir foar de lêste kear (foarearst) “de Freonen fan SDS”. De piip is leech. Wy hawwe efkes gjin ynspiraasje mear. Wy hienen noch ien lizzen dy ’t wy jimme net ûnthâlde wolle.

-Spiler fan SDS A1 dy ’t it hegerop siket.
* Sybren Astronauta.

Hjir al ús “freonen”:
-Krekt senior en stiet bekint om syn culinaire hoogstandjes.
* Kees Bradema

– Nij lid fan ‘e Trefferredaksje dy ’t wol fan in vette hap hâldt.
* Patat Metsje Huitema.

– Âld-keeper by SDS die ’t hieltiten mear lêst fan ‘e bealch krige.
* Marco Brânhoudt

-De iennige Drent by SDS
* Jan van Gasselte.

(Wjelsryp Siebe Haven (Yn ‘e santiger jierren spiler by SDS)

-Spiler fan SDS A1 dy ’t Pinkstermoandei oer de kop gie mei de fyts en in stik fan ’t gebit mist.
* Hy mist de Helte de Boer

-Freondinne fan roker fan SDS 1 en hâldt fan nuvere spultsjes.
* Swiepkje Hiemstra

-Âld-grinsrjochter fan SDS 2 dy ’t mar min tsjin syn ferlies kin.
* Appie Pesthumeurus

-Spiler fan SDS 1 en winner fan Idols
* Boris Hiemstra

-Mem fan inkelde spilers fan SDS mei in nuver mutske op ‘e kop.
* Klotske Hiemstra

-Barkeeper yn ‘e Jimbar en spiler fan SDS 3 die ’t je altiten om in fuorke freegje kinne
* Geef me J’ an Steker ‘es

-Fuotballer fan SDS 1 dy ’t wol gauris nei it húske moat.
* Dirk Yde Sjaardarmpatiënt
(Hendrik Engbrenghof)

-Spiler fan SDS 1 dy ’t nochal meilibbet mei eltsenien.
* Tsjipke emotioneel Betrokkema
(Hendrik Engbrenghof)

-Brazilaanse Dútse yn ‘e Trefferredaksje.
* Paolo Rinke Kuiper

-Bikkelhurde back en grienteman by de Jumbo.
* Gerrit Terpsla

-Âld-lieder fan SDS 2 begjint no in eigen iten-sierprogramma.
* Durk Kokkema

-Handige fuotballer dy ’t graach in shaggie mei.
* Rokert Sybesma

-Spiler fan it tredde dy ’t wol  fan in stikje tsiis hâldt.
* Sjoerd van Beemsterkaas
(Hendrik Engbrenghof)

-Keeper dy’t SDS ferlit.
*
Broer de Ringhvaartweg
(Fam. Kamstra)

-Frou fan de topscoorder fan SDS.
* P
ept eddy de Boerop
(Fam. Kamstra)

-Keeper fan it 5e dy ’t alles wit fan ciiferkes.
* Jaap Boekhâlder
(Henk Postma)

-Ienige joodse spiler bij SDS.
* Réne gjin Voorvelzen.
(Hendrik Engbrenghof)

Hy is lyts, hat in ferskriklike puntmûtse op en dûnset al sa nuver
.
*Kabouter Plopko Wijnia

-SDS ‘er út Hinnaerd dy ’t syn ploech yn it FEC de finale ferliezen seach.
*Pieter Comme Ci Camstra

-Lieder fan SDS D1 dy ’t faak by de tank stiet.
*Klaas by de benzinepompstra

-In knoeier yn ‘e efterhoede fan SDS 1.
* Floris Griemstra

-Spiler fan SDS 5 dy ’t min oer it waarme waar kin.
*Raant Hofstra

-Jierren trainer by SDS west, mar giet no fansels nei Stiens.
* Ce es L. Jansen

Hawwe jimme dochs noch in aardige, mail dy dan efkes nei
info@vv-sds.nl.