De Freonen fan SDS (2)

Programma SDS dizze wike
24 mei 2004
Het Eurovoetbal toernooi
24 mei 2004

In soad reaksjes krigen wy op it ferfolch op ús rubryk, De Freonen fan SDS. Hjirûnder kinne jimme sjen wat dat opsmiten hat. Sels hawwe wy ús best ek noch efkes dien. Hawwe jimme ek noch in aardige, mail dy dan efkes nei info@vv-sds.nl.

-Brazilaanse Dútse yn ‘e Trefferredaksje.
* Paolo Rinke Kuiper

-Bikkelhurde back en grienteman by de Jumbo.
* Gerrit Terpsla

-Âld-lieder fan SDS 2 begjint no in eigen iten-sierprogramma.
* Durk Kokkema

-Handige fuotballer dy ’t graach in shaggie mei.
* Rokert Sybesma

-Spiler fan it tredde dy ’t wol  fan in stikje tsiis hâldt.
* Sjoerd van Beemsterkaas
(Hendrik Engbrenghof)

-Keeper dy’t SDS ferlit.
*
Broer de Ringhvaartweg
(Fam. Kamstra)

-Frou fan de topscoorder fan SDS.
* P
ept eddy de Boerop
(Fam. Kamstra)

-Keeper fan it 5e dy ’t alles wit fan ciiferkes.
* Jaap Boekhâlder
(Henk Postma)

-Ienige joodse spiler bij SDS.
* Réne gjin Voorvelzen.
(Hendrik Engbrenghof)

Hooplik folgende wike diel 3 yn dizze serie.

Hjir nochris ús “earste Freonen”:

Hy is lyts, hat in ferskriklike puntmûtse op en dûnset al sa nuver.
*Kabouter Plopko Wijnia

-SDS ‘er út Hinnaerd dy ’t syn ploech yn it FEC de finale ferliezen seach.
*Pieter Comme Ci Camstra

-Lieder fan SDS D1 dy ’t faak by de tank stiet.
*Klaas by de benzinepompstra

-In knoeier yn ‘e efterhoede fan SDS 1.
* Floris Griemstra

-Spiler fan SDS 5 dy ’t min oer it waarme waar kin.
*Raant Hofstra

-Jierren trainer by SDS west, mar giet no fansels nei Stiens.
* Ce es L. Jansen