Dameselftal

Wepperkes
12 januari 2004
SDS 2 kin 1e periode pakke
13 januari 2004

Op Voetbalnoord lêze wy fanmoarn dat by it jierlikse toernoai fan Easterlittens twa damesteams mei dienen. Sjoch hjirûnder.


Wy kinne fansels net efterbliuwe by Easterlittens. It liket my dat wy by SDS wol wer ris in damesteam hawwe kinne al dienen der gjin froulju mei oan it SDS-sealfuotbaltoernoai. Belangstellenden kinne hun hjir oanmelde!