Bruorren de Jong skore omraak

Doelpuntenmakkers
13 september 2003
SDS 1 wint fan Makkum
14 september 2003

SDS A-1 wûn sneon thús fan Rood Geel mei 4-1. Prima resultaat fansels. Mar meast opmerklike wie wol dat Durk de Jong alle 4 doelpunten makke.

By SDS 1 makke Hendrik de Jong twa doelpunten.

Dat Jan en Geeske de Jong mei harren Casper Supermerk de wedstriidstipers wiene fan dizze middei makke it wol ta in hiele “jonge” dei