Bistedei-wepperkes

Wepperkes -moandei-
3 oktober 2005
Mear Fryske dei wepperkes
4 oktober 2005

Flupke is in grutte fan.

Dizze prachtige foto fan Flupke krigen wy fan syn baaske, Sjoerd van Beem(SDS 3), mei dit byskrift:
Ha goeie,  
Flupke is in grutte fan fan SDS, bynammen SDS3. Eltse sneon komt er by my om te freegjen hoe as it gien is! (As soe der seure om in bak iten??)

Johan is de sjaal ferjitten
Photograph
Dizze foto krigen wy fan Mark Postma. Jammer genôch wie Johan de sjaal ferjitten. Hjir it kommintaar fan Mark:
Hoi,
Oansjoen us fiskkom te lyts wie en Johan dochs graach syn Snoek fan 98 sintimeter toane woe stjoer ik disse foto fan him. Ik hef em liik adviseare om yn it ferfolch by wat kalder waar sien SDS sjaal om te dwaen. Foar mear fisken ferwiis ik nei
www.Sabetocht.nl.
Groetnis Mark


Hân yn hân
Dizze foto krigen wy fan Jeroen Hoek:


Han in han kameraden!
Mei dizze suporters moat SDS no wol punten pakke kinnen!!
Groetnis ut Hichtum


Poes op Swingoerd yn tizen mei sjaal
Bij de famylje Hofstra waard de SDS sjaal ek klear lein foar harren poes. Benijd wat ie der mei dwaan giet fansels!

Sûnder problemen die er him sels om

Gjin sjaal
Der binne fansels ek katten allergysk foar sjalen. Sels foar SDS sjalen. Dizze hat hjoed in oar foarrjocht hân. Sij mocht lêze ûnder iten.
 
Sibe sjoen yn Ljouwert?
Hoi webmasters,
Hjir yn Ljouwert kaam ik in bekinde tsjin fan SDS, Sibe De Seefûgel!! myn husgenoat wie der krekt op tiid by om der in moai plaatsje fan te sjitten!!!
Mei freonlike groet,
Tsjeard Hofstra

Spesjaal foar de fans fan Flupke
Foar de fans noch twa foto’s.

Sels foar de kachel hat Flupke syn SDS-sjaal noch om!


Is it net in plaatsje?

Bistedei
Hjoed is it bistedei! Wy wolle dit net hielendal oan ús foarbygean litte. Wa mailt ús in foto fan syn húsbist mei in SDS-sjaal, SDS-sjurt of oar SDS-attribuut. Mail de foto nei info@vv-sds.nl!