Beker-yndielingen

Wepperkes -moandei-
31 juli 2005
Wepperkes -tiisdei-
1 augustus 2005

De KNVB hat ek lotten foar de beker. Foar SDS docht SDS 1 mei oan de Amstel-amateurcup, SDS 2 oan de Reserve-beker en SDS 4 oan de Feteranen-beker. SDS A1, B1 C1, D1, E1 en F1 sitte ek yn de beker. Opfallend is dat behalve SDS E1 alle teams by JV Bolsward yn de poule sitte.

Dit is de lotting:
SDS 1

Frisia 1
Sint Annaparochie 1
Zeerobben 1

SDS 2
Makkum 2
Oeverzwaluwen 2
QVC 2

SDS 4 spilet tsjin de feteranen fan Heech yn de 1e ronde.

SDS A1
JV Bolsward A1
Nijland A1
Makkum A1

SDS B1
JV Bolsward B1
RES B1
Sneek/Wit-Zwart Combinatie B1

SDS C1
JV Bolsward C1
SC Franeker C1
Makkum C1

SDS D1
JV Bolward D1
LSC 1890 D1
ONS D1

SDS E1
Dronrijp E1
SC Franeker E1
Zeerobben E1

SDS F1
JV Bolsward F1
Makkum F1
Oosterlittens F1

SDS 1 spilet op sneon 20 augustus syn 1e bekerwedstriid thús tsjin Sint-Annaparochie 1. SDS 2 spilet dan út tsjin makkum 2. It is net bekend wannear as de feteranen los meie. De junioaren spylje heechstwierskynlik op tiisdei 30 augutus harren earste bekerwedstriid en de pupillen op sneon 3 septimber.